Slovníček pojmů - Domov U Třebůvky LošticeDomov U Třebůvky Loštice

NAVIGACE STRÁNKY

Náš zřizovatel

Logo Olomouckého kraje


Děkujeme společnostem a firmám za spolupráci
Pravé olomoucké tvarůžky - logo logo VIRTUALIS


logo ESET
METRIE HELLA

Naše organizace je držitelem certifikátu
I. stupeň českého systému kvality služeb

čSKS

KONTAKTNÍ FORMULÁř

Máte dotaz či připomínku? Vyplňte kontaktní formulář. (jedno z polí telefon nebo e-mail musí být vyplněno)

Telefon:
E-mail:
Text zprávy:
Opište kód:

KONTAKT

Domov u Třebůvky Loštice
Hradská 113/5
789 83 Loštice
tel.: 583 445 120
email: domov@utrebuvky.cz
datové schránky  ID datové schránky: shvk66g

Penzion pro důchodce Loštice ::


Chceme, abyste nám rozuměli...

Na stránkách Penzionu pro důchodce Loštice se vyskytují odborné termíny, např. poskytovatel sociální služby, uživatel sociální služby a další termíny, kterým nemusíte rozumět. Co se pod termíny skrývá?

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách upravuje: podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb; podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb; výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb; inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.

Sociální služba je soubor činností zajišťující pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci za účelem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení.

Nepříznivá sociální situace rozumí se oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktů se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.

Dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost.

Přirozené sociální prostředí rozumí se rodina a sociální vazby k osobám blízkým, se kterými sdílí domácnost a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity…

Sociální vyloučení
je vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Sociální začleňování je proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, dosáhnou příležitostí a možností, plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Zdravotní postižení tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.

Poskytovatel sociálních služeb je právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění poskytovat sociální službu, je vedena v Registru poskytovatelů sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz).

Cílová skupina je okruh osob, kterým je poskytována sociální služba.

Uživatel sociální služby je osoba, která využívá sociální službu.

Klíčový pracovník je pracovník poskytovatele (organizace), který odpovídá za individuální plánování a průběh  služby konkrétních uživatelů, za hodnocení naplňování osobních cílů. Vychází ze zájmů, potřeb, hodnot a cílů jednotlivých uživatelů sociálních služeb.

Individuální plán stanovený postup k dosažení osobních cílů uživatele.

Osobní cíl uživatele jsou přání a potřeby uživatele, kterých se dá dosáhnout pomocí sociální služby.

Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o sociální službě (poslání, cíle, zásady a okruh osob), které se poskytovatel zavazuje plnit.

Standardy kvality sociálních služeb (SQSS) jsou souborem kritérií, pomocí kterých se posuzuje kvalita poskytované sociální služby. Standardy mají zaručovat určitou úroveň kvality poskytovaných sociálních služeb. Jsou to základní principy a pravidla pro poskytování sociálních služeb a měřítka pro hodnocení jejich plnění. Zavádění a naplňování standardů hodnotí inspektoři sociálních služeb, kteří v souladu s metodikou inspekcí stanoví procento naplnění standardů poskytovatelem

Inspekce kvality poskytováných sociálních služeb kontrola naplňování registračních podmínek, povinností a standardů kvality poskytovateli sociálních služeb, kterou provádí pracovníci Úřadu práce nebo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.


Hlavní stránka  |  Poskytujeme  |  Úhrady  |  Podání žádosti  |  Dotazy  |  Fotogalerie  |  Ke stažení  |  Kontakty
Webdesign STUDIO VIRTUALIS
AAA